Veiligheid & Betrouwbaarheid

Hier lees je hoe wij de veiligheid van dit platform borgen, en wat je zelf kunt doen.
Veiligheid & BetrouwbaarheidPrivacybeleid › Algemene voorwaarden: Cursusaanmeldingen

Algemene voorwaarden: Cursusaanmeldingen

NLvoorelkaar is de overkoepelende, landelijke website van een netwerk van lokale websites voor vraag en aanbod van vrijwillige inzet en burenhulp. Een overzicht van de gelieerde websites is te vinden op NLvoorelkaar/familie.

Op deze pagina zijn de algemene voorwaarden cursusmodule (hierna: algemene voorwaarden) van NLvoorelkaar beschreven die van toepassing zijn indien gebruik wordt gemaakt van de Cursusmodule.

Ten aanzien van de dienstverlening van NLvoorelkaar gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. De algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie over rechten en plichten bij gebruik van de Cursusmodule.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

 1. Account: de registratie van Cursusaanbieder in de Cursusmodule.
 2. Cursist: de natuurlijke persoon die een door gebruik van de Cursusmodule zich voor een Cursus inschrijft.
 3. Cursus: de cursus die Cursusaanbieder op de Website plaatst.
 4. Cursusaanbieder: de (geregistreerde) natuurlijke of rechtspersoon die door middel van de Cursusmodule Cursussen beschikbaar stelt die gevolgd kunnen worden door Cursisten.
 5. Cursusmodule: de door NLvoorelkaar aangeboden module op de Website waar Cursusaanbieder Cursussen kan plaatsen en waarvoor Cursist zich kan inschrijven.
 6. Gebruiker: Cursist en/of Cursusaanbieder.
 7. Lokale beheerder: natuurlijk of rechtspersoon die het beheer heeft over de lokale Website.
 8. NLvoorelkaar: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Social Care Network B.V., statutair gevestigd te (4814 DC) Breda aan de Reduitlaan 33 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24404969, dat de Cursusmodule heeft ontwikkeld en exploiteert.
 9. Website: deze website (www.nlvoorelkaar.nl) en gekoppelde websites van NLvoorelkaar of partner-websites waarop de Cursusmodule gebruikt kan worden.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:
  a. Cursusaanbieder, zolang Cursusaanbieder geregistreerd is en/of een Cursus in de Cursusmodule heeft geplaatst;
  b. Cursist zolang Cursist voor een Cursus ingeschreven is.
 2. Door het inschrijven voor een Cursus, door te registreren als Cursusaanbieder of door een Cursus op de website te plaatsen accepteert de Gebruiker deze algemene voorwaarden en verklaart zich daarmee akkoord.
 3. NLvoorelkaar is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Wijzigingen worden in de Cursusmodule gepubliceerd. Na publicatie van de wijzigingen, krijgt Gebruiker een termijn van 30 dagen om de gewijzigde algemene voorwaarden af te wijzen. Na 30 dagen wordt Gebruiker geacht akkoord te zijn met de gewijzigde algemene voorwaarden.
 4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien ze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen NLvoorelkaar en de Gebruiker zijn overeengekomen.
 5. NLvoorelkaar wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.
 6. Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. NLvoorelkaar zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3. Dienstverlening

 1. NLvoorelkaar biedt op de Website de Cursusmodule aan waar Cursusaanbieders en Cursisten met elkaar in contact kunnen komen voor een Cursus. NLvoorelkaar heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan daarom niet garanderen dat vraag en aanbod samengebracht worden en dat cursusplaatsingen en inschrijvingen goed verwerkt worden.
 2. NLvoorelkaar is niet verantwoordelijk voor:
  a. onjuiste, onvolledige, ongeschikte, niet actuele en onrechtmatige informatie in de Cursusmodule (inclusief de door Gebruikers opgegeven informatie);
  b. de ononderbroken werking van de Cursusmodule;
  c. virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken in de Cursusmodule;
  d. onrechtmatig gebruik van de Cursusmodule door derden;
  e. inschrijvingen door Cursisten;
  f. de kwaliteit, veiligheid en/of de legaliteit van de Cursus
  g. overeenkomsten en communicatie tussen Gebruikers, en;
  h. de verplichtingen die Gebruikers met elkaar aangaan, waaronder begrepen het uitvoeren van de Cursus.
 3. NLvoorelkaar is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of op te schorten en/of te beëindigen. In dat geval spant NLvoorelkaar zich redelijkerwijs in om de Gebruiker hiervan tijdig op de hoogte te stellen.
 4. NLvoorelkaar is bevoegd om voor het verlenen van haar dienstverlening derden in te schakelen (zoals een Lokale Beheerder).
 5. NLvoorelkaar biedt alleen ondersteuning in het gebruik van de Cursusmodule voor zover de Gebruiker in een gemeente gevestigd is waarmee NLvoorelkaar voor het leveren van de Cursusmodule een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 4. Cursusaanbieder

 1. Cursusaanbieder kan een Cursus in de Cursusmodule plaatsen nadat hij een Account heeft aangemaakt.
 2. Cursusaanbieder dient minimaal de leeftijd van 16 jaar te hebben. Door een Account aan te maken in de Cursusmodule, verklaart Cursusaanbieder 16 jaar of ouder te zijn.
 3. NLvoorelkaar is gerechtigd een Account te verwijderen zonder opgaaf van redenen. Indien Cursusaanbieder langer dan 12 maanden geen gebruik maakt van zijn Account, zal zijn Account verwijderd worden. Voordat NLvoorelkaar tot verwijdering van een Account overgaat, zal zij Cursusaanbieder hiervan op de hoogte stellen.
 4. Cursusaanbieder is bij het maken van een Account zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een veilig wachtwoord.
 5. De inloggegevens van Cursusaanbieder zijn vertrouwelijk en persoonlijk. Cursusaanbieder draagt zorg voor veilige opslag en bescherming van zijn inloggegevens.
 6. NLvoorelkaar is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Cursusmodule.
 7. Cursusaanbieder garandeert dat hij bevoegd is om Cursussen te plaatsen in de Cursusmodule.
 8. Cursussen dienen geplaatst te worden onder vermelding van de in de Cursusmodule gevraagde gegevens en in overeenstemming met de in de Cursusmodule vermelde instructies.
 9. Cursusaanbieder garandeert dat alle gegevens die hij in het kader van de Cursusmodule en de Cursus verstrekt (inclusief cursusinformatie):
  i. volledig, juist, actueel, rechtmatig en in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving zijn, en;
  ii. mogen worden gebruikt en gepubliceerd door NLvoorelkaar in het kader van Cursusmodule.
 10. In de Cursusmodule mag in ieder geval geen materiaal geplaatst worden:
  a) dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan anderen;
  b) waarmee andere Gebruikers onheus worden bejegend;
  c) dat de belangen en/of de goede naam van NLvoorelkaar schaadt;
  d) waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee andere rechten van NLvoorelkaar of derden worden geschonden;
  e) dat in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen anderen;
  f) waarin op enige wijze melding wordt gemaakt van dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Cursusmodule concurrerende of vergelijkbare website.
 11. NLvoorelkaar behoudt zich het recht voor de door Cursusaanbieder opgegeven informatie te monitoren, controleren, weigeren en/of verwijderen, zonder schadeplichtig te zijn jegens Cursusaanbieder.

Artikel 5. Cursist

 1. Cursist schrijft zich in de Cursusmodule in voor een Cursus door een inschrijfformulier in te vullen. De Cursist hoeft zich hierbij niet te registreren voor een account.
 2. Cursist dient minimaal 16 jaar oud te zijn. Door zich voor een Cursus in te schrijven, verklaart Cursist 16 jaar of ouder te zijn.
 3. Cursist garandeert dat alle gegevens die hij voor de inschrijving van de Cursus verstrekt, volledig, juist, actueel, rechtmatig en in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving zijn.
 4. Cursist garandeert dat hij bevoegd is om zich voor de Cursus in te schrijven en deze te volgen.
 5. Op het inschrijfformulier mag in ieder geval geen tekst vermeld worden:
  a) die verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan anderen;
  b) waarmee andere Gebruikers onheus worden bejegend;
  c) waarmee de belangen en/of de goede naam van NLvoorelkaar wordt geschaad;
  d) waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee andere rechten van NLvoorelkaar of derden worden geschonden;
  e) die in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen anderen;
  f) waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Cursusmodule concurrerende of vergelijkbare website.
 6. NLvoorelkaar behoudt zich het recht voor de door Cursist opgegeven informatie te, controleren, weigeren en/of verwijderen, zonder jegens Cursist schadeplichtig te zijn. NLvoorelkaar zal in voorkomend geval de Cursist over een dergelijke handeling informeren.

Artikel 6. Privacy

 1. Op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Cursusmodule is de privacyverklaring cursusaanmeldingen van NLvoorelkaar van toepassing.
 2. Gebruikers mogen (persoons)gegevens die zij door middel van de Cursusmodule verkrijgen, uitsluitend gebruiken voor het verlenen en/of bijwonen van de Cursus.

Artikel 7. Onderhoud

 1. NLvoorelkaar is gerechtigd om de Cursusmodule (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik te beperken om onderhoud en aanpassingen te (laten) verrichten, zonder schadeplichtig jegens Gebruiker te zijn. NLvoorelkaar zal Gebruikers waar mogelijk tijdig informeren over onderhoud en/of aanpassingen die worden verricht.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Cursusmodule berusten uitsluitend bij NLvoorelkaar, diens licentiegevers of toeleveranciers.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NLvoorelkaar mogen Gebruikers de Cursusmodule of enige inhoud daarvan niet, op welke wijze dan ook, aan derden ter beschikking stellen, reproduceren, verspreiden, verzenden, of in een ander document of materiaal verwerken.
 3. Cursusaanbieder garandeert dat de door hem in de Cursusmodule geplaatste informatie, waaronder begrepen cursusinformatie, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.

Artikel 9. Uitsluiting

 1. NLvoorelkaar mag Gebruiker toegang tot de Cursusmodule ontzeggen, indien de Gebruiker in strijd met deze algemene voorwaarden handelt.
 2. NLvoorelkaar stelt de Cursusmodule lokaal ter beschikking door middel van het sluiten van overeenkomsten met Gemeentes. NLvoorelkaar kan Gebruikers in gemeentes zonder overeenkomst toegang tot de Cursusmodule ontzeggen.

Artikel 10. Overmacht

 1. NLvoorelkaar is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe wegens overmacht verhinderd is. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan NLvoorelkaar gebruikt maakt.

Artikel 11. Aansprakelijkheid NLvoorelkaar en vrijwaringen

 1. NLvoorelkaar sluit jegens Gebruiker haar aansprakelijkheid uit voor alle schade die door de Gebruiker is of wordt geleden als gevolg van het gebruiken van de Cursusmodule, alles in de breedste zin des woord, uitgezonderd gevallen waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van NLvoorelkaar.
 2. Voor zover de in lid 1 genoemde aansprakelijkheidsuitsluiting op welke grond dan ook rechtsgeldigheid zou ontberen, beperkt NLvoorelkaar haar aansprakelijkheid jegens Gebruiker tot het bedrag dat Cursist aan Cursusaanbieder verschuldigd is voor het volgen van de Cursus.
 3. Cursusaanbieder vrijwaart NLvoorelkaar voor iedere schadevergoedingsvordering en/of andersoortige claim van derden die voortvloeit uit of verband houdt met;
  a) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, en;
  b) onrechtmatig gebruik van een Account of inloggegevens.

Artikel 12. Verwijzingen

 1. De Cursusmodule bevat verwijzingen naar websites van derden. NLvoorelkaar heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid (inclusief het privacy beleid).

Artikel 13. Beveiliging

 1. NLvoorelkaar spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. NLvoorelkaar treft in dit kader, gelet op de stand van de techniek, passende technische en organisatorische maatregelen.

Artikel 14. Melding van Inbreuk

 1. Onrechtmatige informatie in de Cursusmodule kan gemeld worden bij NLvoorelkaar, door te e-mailen naar info@nlvoorelkaar.nl. Indien de melding voldoet aan de daartoe door NLvoorelkaar gestelde eisen, zal NLvoorelkaar zal de melding beoordelen. Indien het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal NLvoorelkaar dit binnen een redelijke termijn verwijderen.

Artikel 15. Geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
 2. Geschillen verband houdende met deze algemene voorwaarden en/of de Cursusmodule worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.

Vragen?
Mochten er vragen zijn over deze algemene voorwaarden, kan er contact worden opgenomen via info@nlvoorelkaar.nl.

Breda, oktober 2018

Heeft dit artikel je vraag beantwoord?